INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

El CEIPIEEM Simó Ballester és un Centre d’Educació Infantil i Primària  Integrat d’Estudis Elementals de Música. Es defineix com una escola pública i laica, que a través de la convivència en llibertat i de la integració de tots els seus membres pretén aconseguir persones educades i formades en el pluralisme i els valors democràtics de la societat.

La llengua vehicular d’ensenyament és el català, tal i com es reconeix al Projecte Lingüístic. En aquest aspecte es té l’ús de la llengua catalana en tota la comunitat escolar (pares, alumnes , mestres,…) de manera que es valora la mateixa per a una millor integració i estima del territori i de la cultura de les Illes Balears.

La ideologia del centre fa referència a la que respecti la llibertat de creences i de pensament, sempre i quan no posin en perill la integritat dels altres i siguin sota el fonament del respecte, de tots els components de la comunitat escolar i així està reconegut al nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre). Al mateix temps, l’educació va encaminada cap al reconeixement de valors positius pel bon desenvolupament dels individus cap a la societat que ens envolta.

La línea metodològica de centre va encaminada a aconseguir una educació integral , personalitzada i integradora, basada en els aprenentatges significatius i a la vegada despertant l’esperit crític i investigador. A partir del moment en que el nostre centre és un CEIPIEEM es dóna especial rellevància a tot el referent a l’educació artística, sobretot a la música i al que suposa l’ensenyament d’aquesta àrea. Per tant, l’alumnat adquirirà uns coneixements i uns valors que van immersos en l’ensenyament musical.

I què vol dir que siguem un centre integrat de música? Idò que al mateix temps que l’alumnat fa l’Educació Primària, es va formant en els estudis musicals reglats, de manera que en acabar tenguin la possibilitat de tenir el Grau Elemental de Música. Aquest projecte es va iniciar el curs 2016-2017 per part dels alumnes d’Educació Infantil i serà progressiu al llarg de tots els cursos de Primària.

L’horari del centre en l’actualitat és de 9h a 18h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h els divendres.

Com a serveis complementaris es compta amb l’Escola Matinera de 7’30h a 9h,supervisada per l¡AMIPA.

I el servei de Merjador Escolar de 14h a 16h, gestionada pel centre i supervisada pel coordinador.

Professorat especialista: El centre disposa d’especialistes de Pedagogia Terapèutica (PT), Audició i Llenguatge (AL), Atenció a la Diversitat (AD), Religió, Anglès, Educació Física i Música segons les seves necessitats.

Assessorament: També es compta amb la intervenció de l’Equip d’Orientació i Suport de l’Aprenentatge (EOSA). A la vegada, estam en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament, amb l’Atenció Primerenca, la Mediadora Intercultural,… i altres serveis externs.

Tenim relació amb el Conservatori Professional de Música i Dansa de Manacor i amb el Departament de Pedagogia del Conservatori de les Illes Balears respecte a l’assessorament musical.

Com a intervencions educatives externes, el nostre centre s’adhereix al programa d’Activitats Educatives de l’Ajuntament i a vàries que oferta la Conselleria d’Educació com “Viu la Cultura”, entre d’altres.

Sortides i activitats: Al llarg del curs escolar es programen vàries sortides i activitats a l’alumnat, en ocasions subvencionades per l’AMIPA. És per això, que cal tenir en compte que l’Associació de Pares i Mares del nostre centre necessita  el màxim recolzament. L’AMIPA també ofereix i coordina les activitats extraescolars. Aquestes activitats extraescolars es concreten a principi de cada curs i estan subjectes a la demanda de l’alumnat.

Per tal que el centre tengui un bon funcionament i una bona organització escolar hi ha establert una sèrie de normes de convivència que és necessari respectar. Entre aquestes una de les més importants és la PUNTUALITAT.

L’accés al edifici d’infantil és pel carrer de l’estació.

L’accés a Primària   és pel pati a través del carrer de Sant Antoni i del carrer de l’estació.

La porta del pati es tanca a les 14’10h. En el cas excepcional dels alumnes que encara resten a l’escola, esperaran a l’entrada principal del col·legi (Av. des Tren,20) per esser recollits.